Vertrouwenspersoon

Onderwijsinstellingen zijn sinds 1998 verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te stellen. Ook SOPOH beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen. De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden van de school. Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld. 

Alle scholen die onder SOPOH vallen beschikken over contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen voor de eerste opvang, kunnen zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de ouder(s) en zorgen voor een goede nazorg. Om deze taken goed te kunnen vervullen, hebben zij hiervoor een speciale training gehad.

De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Tevens begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zo nodig bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het bevoegd gezag over de te nemen besluiten. Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. SOPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie In Utrecht. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.

De externe vertrouwenspersoon van SOPOH is:

Heleen de Jong

M 06 25 02 45 55
E info@heleendejongadvies.nl
www.heleendejongadvies.nl

Vertrouwenspersoon Intregriteit

Scholen zijn sinds 2016 verplicht (Wet Huis Klokkenluiders) een meldingsregeling voor misstanden te hanteren. Een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) maakt daar vaak onderdeel van uit.

Bij ernstige misstanden in het onderwijs kan gedacht worden aan: financiële malversaties, onjuiste opgave van leerlingenaantallen, manipuleren van toets uitslagen, misbruik van hiërarchische positie, seksualiseerde cultuur.

De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) heeft in de eerste plaats een klankbordfunctie voor medewerkers binnen de organisatie die komen met voor hen onaanvaardbare integriteitskwestie. Daarnaast heeft de VPI een adviesfunctie. De VPI adviseert een melder over de te nemen stappen om de misstand correct aanhangig te maken. De VPI heeft ook een meldfunctie; als een melder de zaak niet aanhangig wil maken doet de VPI dit zelf namens en met instemming van de melder. De VPI kent voor het uitoefenen van deze functies het volgende handelingsrepertoire:

  • Stimuleren: De VPI stimuleert de melder zelf de misstand te melden bij het management.
  • Doorgeleiden: De VPI maakt namens de medewerker en met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming melding van de misstand bij het management en noemt daarbij de naam van de melder.
  • Overnemen: De VPI maakt namens de medewerker melding van de misstand bij het management en noemt niet de naam van de oorspronkelijke melder.
  • Rapporteren: De VPI publiceert de melding als ‘casus’ in geanonimiseerde vorm in het jaarverslag.

De vertrouwenspersonen integriteit van SOPOH zijn:

Heleen de Jong

M 06 25 02 45 55
E info@heleendejongadvies.nl
www.heleendejongadvies.nl

Jaap de Knegt

M 06 40 35 30 30
T 020 497 45 11
E info@jaapdeknegt.nl