Wat doet de GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de SOPOH bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden. De GMR vertegenwoordigt 20 basisscholen en bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

Over de GMR

De GMR vertegenwoordigt ouders en personeel. Zij draagt als gesprekspartner bij aan de beleidsvorming binnen SOPOH.    

Werkwijze

De GMR bestaat uit een Dagelijks Bestuur en diverse commissies. De GMR komt periodiek bij elkaar voor overleg.

Planning

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de planning van vergaderingen en verzorgt de agenda. Vergaderingen bestaan veelal uit een open en een besloten deel. Alleen het open deel is toegankelijk voor belangstellenden. 

Documenten

Agenda’s, notulen en algemene documenten zijn beschikbaar voor belangstellenden.