Werkwijze commissies en dagelijks bestuur GMR

Commissie financiën

Introductie

De financiële commissie houdt zich bezig met de financiën van de SOPOH. Er is geen instemmingsrecht voor financiële zaken maar wel recht op informatie  en adviesrecht bij de meerjarenbegroting. Personeelskosten beslaan bijna 80% van de totale kosten van de SOPOH, de voornaamste andere kostenposten zijn huisvesting en meubilair, Onderwijs Leer Plannen en het bestuurskantoor. Ieder jaar wordt er door de financiële beleidsmedewerker van de SOPOH een begroting voor het volgend jaar, een meerjaren begroting en een jaarrekening gemaakt. De commissie kijkt met name naar de grote lijn en bespreekt met de andere commissies in de GMR of dit aansluit bij de verwachtingen en wensen.

Tijdslijn en formele ijkpunten:

Volgens het medezeggenschapsstatuut ontvangen we:

 • In december de begroting op bestuursniveau en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Dit is ter info.
 • In april de informatie over de berekeningen die ten grondslag liggen aan de middelen die van het rijk worden toegerekend aan het bevoegd gezag. Dit is ter info.
 • In juni een financieel en sociaal jaarverslag. Dit is ter info.
 • In juni een meerjarig financieel beleidsplan. Dit is ter advies voor hele raad.
 • In juni  een vaststelling of wijziging van de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en schoolniveau (indien hiervan sprake is). Dit is ter advies voor hele raad.

Leden van de financiële commissie zijn:

 • Martijn Plukkel
 • Fedde Monsma

Commissie onderwijs

Introductie

De commissie onderwijs houdt zich binnen de GMR bezig met beleidsstukken die gericht zijn op het onderwijskundig vlak. Dit schooljaar (2011-2012) zal het grootste speerpunt  “Passend Onderwijs” zijn. De GMR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of wijzigingen van dit beleid. De uitwerking van dit beleid hangt voor een groot gedeelte af van wat de regering gaat doen. Wet en regelgeving zijn uitgangspunt bij het opstellen van dit beleidsdocument. Het is de taak van de commissie onderwijs om te gaan kijken in hoeverre dit in de praktijk werkelijk realiseerbaar is, raadpleging te doen bij haar achterban (in de breedste zin van het woord) en dan uiteindelijk tot besluitvorming te komen.
Andere hoofdtaak van de commissie onderwijs(personeelsgeleding) is instemmen met het nascholingbeleid van personeel en het veiligheidsbeleid. Tevens  adviseert de gehele GMR inzake de regeling van vakantie en onderwijskundige projecten (waaronder Leonardo onderwijs).

Tijdslijn en formele ijkpunten:

Volgens het medezeggenschapsstatuut ontvangen we:

 • In maart regeling van de vakantie. Ter advies voor de hele raad.
 • In oktober vastelling of wijziging van het zorgplan (WSNS). Ter instemming hele raad.

Leden van de commissie onderwijs zijn:

 • Tamara de Munck

Commissie huisvesting​

Introductie

De huisvestingscommissie houdt zich bezig met bovenschoolse huisvestingszaken van de SOPOH scholen, o.a. met het gebouwenbestand, het onderhoud en de schoonmaak van de scholen.

Formele ijkpunten:

 • Adviesbevoegdheid voor de gehele Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad geldt voor nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de scholen en voor het vaststellen of wijzigen van het onderhoudsbeleid van de scholen.

 • Vóór elke GMR vergadering komt de huisvestingscommissie bij elkaar en bekijken en bespreken we, eventueel samen met ons contactpersoon op het SOPOH bestuurskantoor, de heer Koos van Dam, de voortgang van het Meerjaren Onderhouds Plan van de SOPOH en andere zaken die betrekking hebben op de huisvesting van de scholen.

Leden van de huisvestingscommissie zijn:

 • Annoesjka Westerhof

Commissie P&O

Introductie

De commissie houdt zich bezig met beleidszaken, die te maken hebben met het personeel en de organisatie. Hieronder valt o.a het reorganisatieplan, het gratificatiebeleid en de benoeming van een kwaliteitsmedewerker. Ook meedenken en betrokken zijn bij de keuze voor bijvoorbeeld een andere Arbodienst valt onder de werkzaamheden van de commissie P&O. Daarnaast hebben we instemmingsrecht bij veranderingen op het gebied van Arbo, Beloning en Beoordeling. Adviesrecht is er o.a. bij aanstelling en ontslag van het bovenschools management. De commissie bereidt de stukken voor, die instemming of advies behoeven. Deze stukken worden daarna voorgelegd in de GMR-vergadering.

Tijdslijnen formele ijkpunten:

Volgens het medezeggenschapstatuut ontvangen we:

 • In mei, instemmingsrecht op het bestuur formatieplan. Ter instemming voor de personeelsgeleding.

Leden van de commissie P&O zijn:

 • Tamara de Munck

Dagelijks bestuur

Introductie

Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR houdt zich bezig met het opstellen van de agenda voor GMR vergaderingen, het contact met de algemene directie van SOPOH, het contact/de communicatie met de achterban, de financiën van de GMR en algemene beleidsstukken.

Leden van het DB zijn:

 • Martijn Plukkel
 • Esther Veldt (vice-voorzitter)
 • Astrid de Bruin (ambtelijk secretaris)