Aldoende
Openbaar Onderwijs
Kinheim 4
1161 AP
Zwanenburg
020-4974285
aldoende@sopoh.nl
Openbare basisschool Aldoende ligt in een rustige woonwijk in Zwanenburg.

Visie

Wij staan voor goed onderwijs. Ons motto is: Aldoende leren… beter presteren!

Actief en zelfstandig
Openbare basisschool Aldoende biedt degelijk taal- en rekenonderwijs in een activerende leeromgeving. We stimuleren ondernemend gedrag van leerlingen. Daarbij staan zelfstandig werken, initiatief nemen en samenwerken centraal. Kinderen leren zo met veel plezier, zijn betrokken en halen prima resultaten.

Activerend onderwijs
Wij willen de kinderen zelfvertrouwen en leerplezier geven door hen zelf te laten werken en ontdekken. We stimuleren eigen initiatief van leerlingen en hanteren daarbij vele verschillende uitdagende en activerende werkvormen, zoals: samenwerken, zelfstandig werken, groepsopdrachten, werkstukken maken, projecten, excursies en gastlessen.

Aansprekend onderwijs
We streven naar onderwijs dat uitdagend en boeiend is, ondermeer door aantrekkelijk lesmateriaal en enthousiaste leerkrachten. Bovendien hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen en spreken hen geregeld aan op hun verantwoordelijkheid. Dat doen we individueel, maar ook onderling tijdens onze kringgesprekken.

Zelfstandig werken
We stimuleren kinderen om geleidelijk aan steeds zelfstandiger te gaan werken. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Zelf ontdekken en het leren van elkaar, zijn volgens ons belangrijke leerervaringen. We leren onze leerlingen om zelf hun werk te plannen en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Daarbij speelt de leerkracht een activerende en coachende rol.

Zorg en begeleiding
We hebben een goed georganiseerd leerlingvolgsysteem. We toetsen onze leerlingen twee keer per jaar. Daardoor kunnen we eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekken. Voor leerlingen die dat nodig hebben is er gerichte ondersteuning- en herhalingsstof. Voor leerlingen die dat aankunnen, is er uitdagende extra leerstof. De groepsleerkrachten evalueren regelmatig de voortgang van de groep met de professionele intern begeleider.

Wij bieden

Aldoende biedt:

onderwijs aan iedereen
Aldoende is een openbare basisschool, en dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof-of levensovertuiging. Een openbare school weigert geen leerlingen, van welke achtergrond dan ook. Of anders gezegd: in een openbare school is iedereen welkom; ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele geaardheid of wat dan ook. Dat past in een samenleving als de onze. Leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiding en schoolbestuur zijn gewend om open met elkaar te communiceren, op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

een helpende hand
Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en verscheidenheid aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de kinderen de samenleving beter kunnen begrijpen.

Meer informatie
Meer informatie over openbare basisschool Aldoende kunt u telefonisch krijgen op het nummer: 020-4974285, via de website: www.aldoende.org of via de e-mail op: aldoende@sopoh.nl
Uiteraard bent u ook altijd welkom om de school te bezoeken (bij voorkeur op afspraak).

O.b.s. Aldoende
Kinheim 4
1161 AP Zwanenburg
020-4974285
aldoende@sopoh.nl