Burg. Amersfoordt School
Voltijds HB onderwijs
Roerdomplaan 10
1171 HC
Badhoevedorp
020 – 4490704
info@amersfoordtschool.nl
De Burgemeester Amersfoordtschool ligt in de Vogelbuurt, waar de straten naar bekende vliegtuigen van de KLM uit de jaren 30 vernoemd zijn (en die waren op hun beurt weer naar vogels vernoemd). De school is gehuisvest in een karakteristiek gebouw, dat in 2005 gerenoveerd is en voorzien van moderne faciliteiten. In de school zijn natuurlijk leslokalen, extra werkplekken, een gymzaal en spreekkamers. Vlak naast het hoofdgebouw is een bijgebouw met alle nodige voorzieningen. Achter het hoofdgebouw is een grote en gevarieerde speelplaats.

Visie
We vinden het belangrijk dat de kinderen naar vermogen prestaties leveren, daarnaast is het ook erg belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen. In onze visie is het dus belangrijk dat onze kinderen:

– een positief/kritische kijk op de samenleving ontwikkelen;
– weet hebben van de rechten en plichten die ze hebben;
– tolerant en met respect omgaan met anderen;
– normen en waarden meekrijgen die leven in onze maatschappij;
– zoveel mogelijk kansen worden geboden zich te ontwikkelen al naar gelang hun mogelijkheden;
– een hoeveelheid kennis en vaardigheden meekrijgen.

Verder onderschrijven we de doelstellingen die staan omschreven in artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs.

Wij bieden
Een openbare baisschool waar ieder kind van harte welkom is. Het leren verloopt deels klassikaal en deels zelfstandig. Het zelfstandig werken wordt stapsgewijs opgebouwd; via enkele taakjes bij de kleuters tot weektaken in groep 8. Het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. De kinderen worden immers voorbereid op het voortgezet onderwijs. Ook hecht de school veel waarde aan het leren samenwerken en het leren van en met elkaar. Tutorlezen is hier een mooi voorbeeld van.

Ieder kind is uniek. En ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Het is het streven van iedere leerkracht het beste uit uw kind te halen. Dit betekent in de praktijk dat er gedifferentieerd binnen een groep wordt gewerkt, zodat ieder kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau werkt.

Prettige sfeer op school
Om goed te kunnen leren, moet een kind zich veilig en gewaardeerd voelen. De school zorgt daarom voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen zich  prettig moet voelen. In alle groepen wordt gewerkt met een methode die de sociaal emotionele vaardigheden traint; zelfvertrouwen vergroten,conflicten oplossen,luisteren en gevoelens uiten. Ook is er aandacht voor het bestrijden van pestgedrag. Hiertoe is een pestprotocol opgesteld. De school heeft een brede kijk op de wereld en streeft ernaar om kinderen respect bij te brengen voor de medemens en hun omgeving. Daarnaast vindt de school het belangrijk om voorwaarden te scheppen zodat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig en talentvol wereldburger.

Groep 1/2
In groep 1/ 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist. Deze methode sluit aan op de leesmethode in groep 3 en biedt thema’s die dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen liggen. Vanuit deze thema’s vinden taal-, reken- en voorbereidende schrijfactiviteiten plaats. In de speciale hoeken worden situaties uit de ‘echte’ wereld gecreëerd met concreet materiaal. Hier kunnen de kinderen zelfstandig spelen en ontdekken. Twee keer per week gaan de leerlingen met hun leraar of de vakdocent naar de gymzaal van de school. In de kleutergroepen is er extra veel aandacht voor spel en beweging.

Groep 3 t/m 8
In groep 3 wordt gestart met het leren lezen via de vernieuwde Veilig Leren Lezen methode. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, is er ruimte om in hoeken te spelen en te werken.

Rekenen, taal en lezen staan centraal op de BAS  maar natuurlijk krijgen wereldorientatievakken, gym, verkeer en expressievakken ook ruimschoots aandacht. De vakken worden aangeboden via moderne methodes. In groep 8 maken de leerlingen een CITO-eindtoets die samen met het advies van school de richting op het voortgezet onderwijs aangeeft. De score op de Burgemeester Amersfoordtschool was in 2011 gemiddeld 535,7.

Zorg
Om de vorderingen van de kinderen te volgen, wordt gebruik gemaakt van een aantal vaste toetsmomenten. Al vanaf groep 1 maken wij gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden in de groep 1/2 de ontwikkeling van de kinderen in kaart gebracht door middel van observaties en het bijhouden van vorderingenlijsten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Vanaf groep 3 wordt er regelmatig een methodegebonden toets afgenomen op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Een aantal malen per jaar worden er in de groepen methodeonafhankelijke toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem afgenomen.

Tijdens het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop ouders met de leerkracht kunnen praten over de ontwikkelingen van hun kind.

Een andere manier van leren
Via ateliers komen leerlingen in aanraking met bepaalde vormen van sport, techniek, ICT en fotografie, taalverrijking en taalverwerving, drama en creatieve vorming.
In ieder groepslokaal staan twee of meer computers, ter ondersteuning van het onderwijs. Een deel van de leerstof wordt ook via de computer verwerkt. Daarnaast wordt er in elk lokaal gebruik gemaakt van een ‘active board’, een innovatief digitaal schoolbord waarmee leerkrachten en kinderen kunnen werken.

VVTO
In het schooljaar 2008-2009 zijn wij begonnen met de invoering van het Vroeg Vreemde Talenonderwijs . De kinderen in groep 1 t/m 8 krijgen een uur per week Engelse les.

We hebben hiervoor gekozen omdat het vermogen om een tweede taal naast je moedertaal te leren het grootst is van je 4de tot 10de levensjaar. Het inzicht in taal in het algemeen neemt toe doordat de leerlingen taalstructuren makkelijker leren doorzien en hun taalgebied in de hersenen meer wordt gestimuleerd. Hierdoor blijft het je leven makkelijker om nieuwe talen te leren. Ook vergroot het respect voor andere talen en culturen en de leerlingen krijgen meer vertrouwen om de wereld tegemoet te treden. De drempel om met anderstaligen in contact te komen, wordt door VVTO dan ook sterk verlaagd.

In de onderbouw wordt thematisch gewerkt. Het opbouwen van een basiswoordenschat, het leren verstaan van Engels (taalbegrip) en het leren spreken op woord- en zinsniveau is het uitgangspunt. Er worden (nog) geen eisen gesteld aan het spreken van het Engels. Plezier hebben in Engels, kunnen luisteren en begrijpen van Engels en het durven gebruiken van het Engels als communicatiemiddel staan centraal.

In groep 5 en 6 is er de overgang van mondelinge naar schriftelijke vaardigheden. Ook nu wordt er nog thematisch gewerkt. In de groepen 7 en 8 worden de schriftelijke vaardigheden verder uitgebreid. Uiteraard wordt de mondelinge communicatie nog steeds uitgebreid geoefend. Alle vier taalvaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) worden intensief ingezet.

Leonardo school
Op de Leonardo school kunnen kinderen aangemeld worden die hoogbegaafd zijn. Wanneer is een kind hoogbegaafd? Als er sprake is van hoge intellectuele capaciteiten (IQ hoger dan 130), als het kind creatief is in het bedenken van oplossingen, en als het kind grote doorzettingsvermogen heeft om een taak te volbrengen

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de Leonardo school geen aparte school. Het zijn klassen die verbonden zijn aan de Burgemeester Amersfoordtschool, maar waar de leerlingen een groot deel van de week een eigen leerprogramma volgen.

In het aangepaste lesprogramma worden bijvoorbeeld de volgende vakken gegeven:  Engels (vanaf 4 jaar) en Spaans (vanaf 8 jaar), science, informatica, communicatie, filosofie, leren leren, leren ondernemen, taal en rekenen/wiskunde op eigen niveau, natuurprojecten, wereldoriëntatie, brede aandacht voor kunst, cultuur en sport, Leonardotijd (onderzoek binnen eigen interessegebieden).

Omdat de aanpak van een Leonardo onderwijs beter aansluit bij de behoefte van een hoogbegaafd kind, kunnen problemen die in het reguliere onderwijs kunnen ontstaan, zoals onderpresteren, een hekel krijgen aan school of zelfs psychische en lichamelijke klachten, voorkomen worden.

Praktische informatie:
Een schooldag begint bij de BAS om 8.30 uur en eindigt om 14.45 uur.
Op woensdag is de school om 12.30 uur uit.
De pauze is voor groep 1 tot en met 4 van 12.15 tot 13.00 uur en voor groep 5 tot en met 8 van 11.45 tot 12.30 uur.
In principe blijven alle kinderen over, maar het is niet verplicht. De kinderen eten in het groepslokaal met een groepsleerkracht. Na het eten wordt er binnen of buiten gespeeld onder toezicht van twee ouders en één leerkracht. Schoolmelk is verkrijgbaar.
Er is naschoolse opvang beschikbaar, deze verloopt via de organisatie B4Kids. Voor meer informatie kunt u kijken op www.b4kids.nl of u kunt uw vraag stellen aan de directie van de school.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Burgemeester Amersfoordtschool of wilt u eens komen kijken? Neem dan contact op met Eelco Kosterman, directeur, op telefoonnummer 020-4490704 of kijk op www.amersfoordtschool.nl.

U bent van harte welkom!