De Waterwolf
Openbaar Onderwijs
Zijdewinde 38
2141 VB
Vijfhuizen
023-5581443
directie@obswaterwolf.nl
OBS de Waterwolf is gehuisvest in een modern gebouw gelegen tussen de oude dorpskern n de meer recente bebouwing. In de directe omgeving zijn sportvelden is de buitenschoolse opvang ‘Robinson kids’ en Midas gevestigd. Het gebouw zelf beschikt over een aula en 5 aangrenzende lokalen. Het leerlingenaantal ligt rond de 110 kinderen, verdeeld over vijf groepen. Met dit leerlingenaantal behoren we tot de kleinere basisscholen, zoals in de dorpskernen binnen de Haarlemmermeer bestaan.

De Waterwolf is een openbare school. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloof of levensovertuiging. We streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaar en elkaars levensbeschouwing, voor normen en waarden zoals tolerantie en solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke- en culturele verhoudingen en de diversiteit van geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Ons doel is dat onze leerlingen op deze manier de samenleving beter begrijpen om er later volwaardig deel aan te kunnen nemen.

Missie

De Waterwolf is een school waar: “alle kinderen leren een kanjer te zijn, zowel voor zichzelf als voor anderen”.

Visie op het onderwijs

 • Alle: betekent, dat de Waterwolf in principe voor elke aangemelde leerling zorgdraagt voor een passend leeraanbod.
 • Kinderen: betekent, dat de Waterwolf meer biedt dan onderwijs aan de leervakken alleen.
 • Leren: betekent, dat de Waterwolf de wens van ouders en maatschappij serieus neemt om kinderen in voldoende mate vaardigheden en kennis aan te leren.
 • Kanjer voor zichzelf: betekent, dat de Waterwolf kinderen zelfvertrouwen geeft om te durven presteren op zijn of haar niveau.
 • Kanjer voor anderen: betekent, dat kinderen op De Waterwolf leren om te gaan en rekening te houden met verwachtingen van anderen: kinderen, ouders en maatschappij.

Wij bieden

 • Een gezellige, kleinschalige school waar goed onderwijs wordt gegeven en oog is voor het individuele kind.
 • Een goed pedagogisch klimaat, waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is.
 • Een sociaal veilige omgeving aan, waarbij wij werken volgens de Kanjermethode.
 • Een enthousiast en betrokken team.
 • Gedifferentieerde werkvormen in de klassen; zoveel mogelijke aansluiting bij de onderwijsbehoeften van elk kind.
 • Een groot cultureel aanbod zoals: weeksluitingen, het bezoeken van musea en het werken aan projecten gedurende het schooljaar.
 • Een school die aansluit bij de meest recente ICT-ontwikkelingen: digiborden in elke klas, het werken met Chromebooks en gebruiken software aansluitend bij de lessen uit de leerboeken.
 • De meest recente methodes.
 • Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken waarbij het kind centraal staat.
 • Een uitdagend groen schoolplein.
 • Een gezonde school, waar dagelijks fruit wordt gegeten en mee wordt gedaan aan het EU- Schoolfruitproject.
 • Drie keer per jaar een digitaal gemaakt verslag over de vorderingen van uw kind
 • Een vakleerkracht gymnastiek.
 • Buitenschoolse activiteiten op het gebied van sporttoernooien.
 • Overblijfmogelijkheden voor uw kind.
 • Een grote ouder-betrokkenheid bij de school.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia de Vos, directeur van De Waterwolf. Telefoonnummer 023- 5581443. Tevens kunt u mailen naar saskiadevos@obswaterwolf.nl

Geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) zijn welkom om een afspraak te maken voor een gesprek.